STICHTING DE ROTONDEStichting de Rotonde is per 1 oktober 2006 aangesloten bij de Branchevereniging PBI.

Stichting de Rotonde
Goereesestraat 6
3083 DJ Rotterdam
T: 010-4811144
F: 010-4815623
E: info@st-rotonde.nl

Welkom


“
Wat kunt u van Stichting de Rotonde verwachten?


1. Intake: Wij stellen het op prijs persoonlijk kennis te maken met de potentiële cliënt.

2. Aanvang werkzaamheden: Onze werkzaamheden vangen aan na de ondertekening van een beheersvolmacht, respectievelijk na de onderbewindstelling door de Kantonrechter. Wij kunnen met het inkomensbeheer pas starten nadat wij voldoende gegevens hebben ontvangen van de cliënt, respectievelijk zijn begeleider. Wij vragen dan ook zo veel mogelijk gegevens aan ons ter beschikking te stellen, zoals inkomen, bankafschriften (v.a. 1 maand voor de onderbewindstelling), over de woning (huurder/eigenaar), Eneco, ziekenfonds en -indien aanwezig- gegevens over de inboedel.

Daarnaast is het van belang dat wij in het bezit worden gesteld van polissen van verzekeringen die de cliënt heeft, zoals WA + inboedelverzekering, alsmede een uitvaartverzekering. Indien de huur moet worden opgezegd en de woning nog niet is ontruimd: wie dit op zich neemt, respectievelijk wie de sleutels onder zich heeft. Indien de cliënt schulden heeft, een overzicht van deze schulden, alsmede gegevens van de deurwaarder die optreedt namens schuldeiser(s). Ook eventuele gegevens over familie is voor ons belangrijk.

Tenslotte is het verplicht dat wij in het bezit worden gesteld van een copie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart!)

3. Budget: Op basis van deze gegevens maken wij een budget om te bepalen welke ruimte er is voor het leefgeld van cliënt.

4. Bankrekening(en): Indien cliënt geen schulden bij de bank heeft, kan eventueel een bestaande rekening als leefrekening worden gebruikt. Indien deze rekening niet kan worden gebruikt, krijgt cliënt een nieuwe leefgeldrekening op eigen naam waarvan hij of zij een pinpas krijgt.

Op deze rekening wordt wekelijks het leefgeld ter beschikking gesteld. De adressering van de bankafschriften blijft in alle gevallen het Postbusnummer van onze stichting, in verband met controle. Het inkomen van de cliënt komt op, respectievelijk de vaste lasten worden betaald van een afzonderlijke betaalrekening. Wij zenden brieven aan de uitkeringsinstanties, respectievelijk salarisinstanties van werkgevers om de uitkering of het salaris op de betreffende betaalrekening te storten. Aan woningverhuurders, respectievelijk hypotheekverstrekkers, energieleveranciers, ziekenfondsen e.d. zenden wij bericht dat zij de maandelijkse lasten van de betaalrekening kunnen incasseren. Periodiek (per kwartaal) kan de cliënt overzicht hiervan opvragen.

5. Schuldsanering: Wij willen en kunnen geen schuldsaneringen doen. Hiervoor zijn andere instanties, zoals de Meldpunten Schuldhulpverlening via Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien noodzakelijk inventariseren we wel de schulden en verwijzen we cliënt, respectievelijk een begeleider, naar dit Meldpunt.

6. Belastingen, toeslagen en subsidies:Wij regelen wel belastingaangiften, bijstand, respectievelijk bijzonder bijstand, toeslagen en huursubsidies.

7. Maatschappelijk werk: Wij zijn geen maatschappelijk werkenden. Dit betekent dat cliënten met persoonlijke problemen door ons worden doorverwezen naar Maatschappelijk Werk. Zonodig vragen wij de Kantonrechter een mentor aan te wijzen, zodat deze de persoonlijke problemen kan behandelen.
”

 


© Stichting de Rotonde 2007